top of page

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 SATICI

 

Unvanı: Kıvırcık Plastik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Ahi Evran OSB Mah. Ural. Cd. No:11-A Sincan / Ankara

Telefon: 0312 385 92 75

E-posta adresi: info@kivircikpaspas.com.tr

Ürün iade adresi: Ahi Evran OSB Mah. Ural. Cd. No:11-A Sincan / Ankara

 

1.2 ALICI

 

Adı Soyadı: 

Adresi: 

Telefon: 

Eposta adresi:

 

MADDE 2 - KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın Kıvırcık Plastik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’ye ait (işbu Sözleşmede Kıvırcık Plastik olarak anılacaktır) www.kivircikpaspas.com.tr adresli internet sitesinden (“Internet Sitesi”) veya Kıvırcık Paspas  mobil uygulamasından (“Uygulama”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin tedariği ile ilgili olarak ALICI ve ürünün/hizmetin sunumunu yapacak SATICI’nın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Açıklama

 

Adet

 

KDV Dahil Fiyatı

 

Ara Toplam

 

Ara Toplam:

 

 

 

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

 

Ek Masraflar: 

Ödeme Şekli: Kredi Kartı

Vade Farkı: 

Toplam (KDV Dahil): 

Teslimat adresi: 

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi: 

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

İşbu Sözleşme tarafları yukarıda detayları verilen ürünün mutabık kalınan şartlar çerçevesinde ifa edilmesine karar vermişlerdir. Bu kapsamda taraflar Kıvırcık Plastik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

’ye (işbu Sözleşmede Kıvırcık Plastik olarak anılacaktır) ait Internet Sitesi veya Kıvırcık Paspas mobil uygulaması üzerinden gerçekleşen işlemlerde Kıvırcık Plastik’in aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak verdiğini, bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından Kıvırcık Plastik’ın hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Kıvırcık Plastik’e üye olurken akdetmiş oldukları Satıcı, Kullanıcı sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme’de ve Sözleşme konusu ürün/hizmet satışında Kıvırcık Plastik’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

ALICI, İnternet Sitesi'nde belirtiği şekilde sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Kıvırcık Plastik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo/gönderim ücreti, ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin olarak “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

Sözleşme konusu ürün/hizmet(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek veya sağlanacak ise, teslim edilecek/sağlanacak kişi/kuruluşun teslimatı/yararlanmayı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan Kıvırcık Plastik, SATICI veya taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ödenir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

ALICI’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ya da Kıvırcık Plastik’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya ya da Kıvırcık Plastik’a iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde Kıvırcık Plastik, ALICI’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

SATICI, ödülünü platform üzerinden vererek platformdan bağımsız ve münhasıran düzenleyeceği her türlü ödüllü yarışma ve çekiliş gibi 3. Kişilere vaadlerde bulunan organizasyonların ilgili mevzuata uygun olduğunu, gerekli olması halinde başta Milli Piyango Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlardan bu organizasyonun yapılabilmesi için izinlerin alındığını beyan eder. SATICI işbu kapsamda yapacağı organizasyonların tek yetkilisi olduğunu ve Platform’un uğrayacağı zararların tamamından münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI ya da Kıvırcık Plastik tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

ALICI, 3.maddede nitelikleri belirtilen ürünün kendisine tesliminden itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde, İnternet Sitesi üzerinden onaylaması veya bu süre içerisinde herhangi başka bir işlem yapmaması halinde, ürün bedelinin Kıvırcık Plastik tarafından SATICI’ya aktarılacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 5 - İADE VE CAYMA HAKKI

 

ALICI, ürün(ler)in tesliminden itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde, işbu sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını inceleme ve uygun olmayan hususları İnternet Sitesi üzerinden bildirmekle mükelleftir. ALICI tarafından herhangi bir bildirim yapılmaması veya ürün(ler)in işbu sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olması halinde, ürün(ler)in bedeli SATICI’ya aktarılacaktır.

ALICI tarafından 5.1.madde uyarınca yapılacak inceleme sonucunda, işbu sözleşmede belirtilen özelliklere aykırı bir ürünün tespit edilir ve bu husus 48 (kırk sekiz) saat içerisinde İnternet Sitesi üzerinden bildirilirse, SATICI veya Kıvırcık Plastik tarafından ilgili ürün ALICI’nın siparişte bildiriği adreste incelenecek ve ALICI’nın uygunsuzluk beyanının kabul edilmesi halinde, ürün SATICI’ya iade edilerek, ALICI tarafından ödenen bedel 4.10.madde hükmü kıyasen uygulanarak ALICI’ya iade edilecektir.

ALICI’nın ürün(ler)in sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olmaması haricinde ve her halükarda 48 (kırk sekiz) saat içerisinde uygunsuzluk bildirimi yapılması durumu dışında başkaca bir iade hakkı mevcut değildir.

Yukarıda 5.1, 5.2 ve 5.3.maddede belirtilen düzenlemeye ek olarak, sadece işbu maddede sayılan kapsamla sınırlı olmak üzere, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun 3(1)i maddesi kapsamında ‘satıcı’ tanımı kapsamına girmesi ve işbu sözleşme kapsamında satılan ürünün yeni olması ve/veya garanti süresi devam eden bir ürün olması halinde, ALICI aşağıdaki cayma hakkına sahip olacaktır:

ALICI, sözleşme konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,

Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),

İade formu,

Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

İşbu sözleşmenin 5.4.maddesi kapsamında ALICI’nın cayma hakkını haiz olması durumunda, ALICI, 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.Maddesi çerçevesinde aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:

 

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler.

ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler.

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

 

ALICI, SATICI’nın işbu sözleşmenin 5.4.maddesinde belirtilen kapsama girmesi halinde şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Diğer durumlarda, ALICI ve SATICI arasındaki husumet ilgili mevzuat uyarınca yetkili ve görevli mahkemelerce çözümlenecektir.

bottom of page